A “Töltsd fel a CV-det és Nyerj” nevű nyereményjáték szabályzata

1. Játékszabályzat

A Russmedia Digital Kft. (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) nyereményjátékot hirdet “Töltsd fel a CV-det és Nyerj” elnevezéssel a Russmedia Digital Kft.  által működtetett Cvonline.hu oldalon az oldalak felhasználói számára.

2. A játék időtartama és szervezési helyszíne

A nyereményjáték Magyarország egész területére vonatkozik, 2019. szeptember 11. 00:00 óra és október 31. 24:00 óra között. Sorsolás: 2019. november 4. 13 óra.

Sorsolás helyszíne: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

Eredményhirdetés a sorsolást követő 5 munkanapon belül.

3. Kik vehetnek részt a játékban?

A játékon azon Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik regisztráltak a Cvonline.hu weboldalon, és akikkel szemben nem áll fent a jelen szabályzatban megfogalmazott kizárási feltétel. A nyeremények sorsolásán csak azok vehetnek részt, akik szeptember 11. és október és 31. között

* Aktív felhasználói fiókkal rendelkeznek a Cvonline.hu oldalon.
* A nyereményjáték ideje alatt feltöltik önéletrajzukat az oldalra, és aktív státuszra állítják.
* Amennyiben rendelkeznek piszkozat önéletrajzzal, abban az esetben be kell fejezniük és aktiválni kell az önéletrajzot.
* Amennyiben rendelkeznek egy befejezett önéletrajzzal, de az nem aktív, aktiválni kell önéletrajzot.
* Amennyiben rendelkeznek aktív önéletrajzzal, azt frissíteni kell.
* El kell fogadniuk a nyereménykáték szabályzatát ezzel kifejezni részvételi szándákot.

A nyereményjátékban való részvételhez a következő helyeken és módokon lehet felölteni önéletrajzot:

* https://www.cvonline.hu/register/candidate/cv-creation
* https://www.cvonline.hu/register/candidate/cv-upload
* https://www.cvonline.hu/profile_candidate/account
* https://www.cvonline.hu/profile_candidate/myresumes
* A cvonline.hu oldalon található álláshirdetésekre való jelentkezés során az “önéletrajz feltöltése” menüpontban.

A résztvevők magyarországi tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkező természetes személyek. A nyereményjátékban részt vevő természetes személyek esetében az alsó korhatár a kampány kezdetéig, 2019. szeptember 11-ig betöltött 18. életév. A résztvevők által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonosító okmányokban szereplő adatokkal.

A játékban nem vehetnek részt a Russmedia Digital Kft. és a Russmedia Ingatlanhasznosító Kft. munkatársai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 §) pont).

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú részvételek helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére.

4. A játék menete

A szervező a résztvevő Játékosok közül a sorsolás napján (a random.org segítségével) sorsolás útján választja ki a nyertest.

A Dorko utalványok hetente kerülnek kisorsolásra minden héten hétfőn, az előző előtti hét szerda és az előző hét szerdáig tartó időszak játékosaiból.
A fődij a kampány zárása utáni hétfői napon, 2019. november 4-én 13 órakor kerül kisorsolásra.

5. Nyeremény

  • 8×15 000 HUF értékű Dorko vásárlási utalvány
  • 1 x E-twow Booster V Elektromos roller – 10,5AH akkumulátor – 500W Motor

A nyertest e-mailben értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

6. Nyertesek értesítése

A nyertest az általa megadott e-mail címen, a sorsolást követően 5 munkanapon belül értesítjük. A nyeremény átadására személyesen kerül sor a szervező irodájában (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.) a nyertessel előre egyeztetett időpontban legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül (jogvesztő határidő) jogosult.

A nyeremény visszautasítható, de másra át nem ruházható.

Amennyiben a nyertes nyereményét az előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyereményt elveszíti és a szervező haladéktalanul értesíti a tartaléknyertest.

Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertes nevét, fotóját a honlapon. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve és lakóhelyének közigazgatási megnevezése a nyereményjátékkal kapcsolatban nyilvánosságra kerüljön.

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt.

A nyereményjáték kommunikációs anyagain (hirdetés, banner stb.) látható képek csak illusztrációk.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó vagy járulékfizetési kötelezettség Szervezőt terheli, azonban a nyeremény átvételével kapcsolatos költségek (pl. utazási költség) a Nyertest terheli.

7. Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő adatai:

 

Név: Russmedia Digital Kft.
E-mail: adatvedelem@cvonline.hu, info@cvonline.hu
Telefon: 06/1 / 510-0800
Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
Cégjegyzékszám: 01-09-303395
Adószám: 11903079-2-41

 

Adatkezelés jogalapja: a résztvevők hozzájárulása, illetve a nyertes résztvevő adatainak megőrzése tekintetében jogi kötelezettség.

Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre: Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjáték célja, hogy ösztönözze és növelje a Russmedia Digital Kft. szolgáltatásait igénybe vevők számát azáltal, hogy a résztvevők, a játék feltételeinek megfelelően az önéletrajzuk feltöltésével a Russmedia Digital Kft. szolgáltatását (önéletrajz feltöltése) igénybe veszik.  A résztvevő a játékon való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy nevét és e-mail címét, valamint a játékra történő jelentkezés tényét, a részvételi feltételek igazolásához szükséges cselekmények időpontjait, a Szervező a játék lebonyolítása (résztvevők regisztrálása, sorsolás, nyertesek értesítése) céljából kezelje. A résztvevő továbbá – a nyeremény megnyerése esetére – hozzájárul a fényképének és lakóhelye közigazgatási szintű megnevezésének nyilvánosságra hozatalához (a Cvonline honlapján történő közzétételhez), a nyertes nyilvánosságra hozatala és a Cvonline népszerűsítése céljából. A nyertesek adatait (név és e-mail címet tartalmazó jegyzőkönyv) a szervező a nyereményjátékkal összefüggő adózási és számviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében is kezeli.

A nyertes által megadott adatok valódiságának és a nyertes személyazonosságának ellenőrzése céljából a szervező munkatársa a nyeremény átadásakor a nyertes személyazonosító okmányát ellenőrizheti. Az önéletrajz feltöltéssel kapcsolatos adatkezelési hozzájárulását a résztvevő a szolgáltatás igénybevételével együtt, a játéktól elkülönülten adja meg, egyúttal elfogadja a Russmedia Digital Kft.-nek a szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóját, ahol az önéletrajz feltöltésével kapcsolatos, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fontos információkat olvashat (https://www.cvonline.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/360/content.html).  A résztvevő a hozzájárulását visszavonhatja, ugyanakkora hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően a szervező által végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a szervező nem ismeri a résztvevő adatait, illetve a részvétel tényét a regisztrált felhasználóval kapcsolatban, így a hozzájárulását visszavonó résztvevő nem tud részt venni a játékban. Tájékoztatjuk, hogy az adatok szolgáltatása teljes mértékben önkéntes, ugyanakkor, ha az adatszolgáltatást elmulasztja, illetve ha személyes adatainak törlését a nyeremény átadását megelőzően kéri, a nyereményre nem tarthat igényt.

Az adatkezelés időtartama: A nem nyertes résztvevők személyes adatai a – nyereményjáték szervezése okán, mint a nyereményjátékban részt vevő személyek – a nyereményjáték lezárásától számított hat hónapig kerülnek megőrzésre, a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos bármely vitás kérdés eldöntése céljából. A nyertes résztvevők név és e-mail cím adatait tartalmazó jegyzőkönyv a jogszabály által előírt iratmegőrzési kötelezettség fennállásáig (a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében 8 évig) kerülnek megőrzésre.

Adatfeldolgozó: Randomness and Integrity Services Ltd. (RANDOM.ORG üzemeltetője) (Írország, D02 N767, Dublin 2. 8 Dawson Street) Adatfeldolgozás célja: sorsolás lebonyolításához szükséges alkalmazás biztosítása. A sorsolás automata szoftverrel kerül lebonyolításra, amely automatizált döntéshozatalt jelent a nyertes megállapítása szempontjából. A nyertes az említett szoftver segítségével véletlenszerűséget biztosító módon kerül kiválasztásra. Az alkalmazott logikával kapcsolatos információk a szolgáltató weboldalán elérhetők.

Résztvevők jogai az adatkezeléssel kapcsolatban: a résztvevőknek joguk van tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésével kapcsolatban, illetve kérhetik a személyes adataikhoz történő hozzáférést, azokról másolatot kérhetnek. A résztvevő kérheti a pontatlanul kezelt személyes adatai helyesbítését. A megadott személyes adatai törlését bármely résztvevő kérheti, azzal, hogy a jogszabályi előíráson alapuló, kötelező adatkezelés esetén a Szervező a törlésre irányuló kérésnek nem tud eleget tenni. Résztvevő kérheti az adatkezelés korlátozását. Résztvevő kérheti továbbá, hogy az adatkezelő az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére továbbítsa.

A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmeket a Szervező a következő e-mail címen fogadja: adatvedelem@russmedia.hu

Amennyiben a résztvevő adatainak jogellenes kezelését észleli, kérjük értesítse a szervezőt. Ettől függetlenül a résztvevő bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat.

A jogaival, az önéletrajz feltöltésével megvalósuló adatkezeléssel, valamint a Russmedia Digital Kft. általi adatkezeléssel kapcsolatos részletesebb tájékoztatót a https://www.cvonline.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/360/content.html oldalon olvashat.

8. Vis major

Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.

Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a nyereményjáték egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, a Szervezőt felmentik a kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.

Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a nyereményjáték részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.

A vis major esetet a www.cvonline.hu weboldalon kell megjeleníteni.

9. Nyereményjáték megszűnése

A jelen nyereményjáték megszűnhet, ha vis major eset áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén.

10. Egyéb rendelkezések

A szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertes nem lehet értesíteni a résztvevő e-mail címének megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet, vagy Facebook/Instagram üzenetet nem olvassa el, vagy nem kapja meg, stb.

A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és érvényesített Nyertesek nem kapják meg a Szervező által felajánlott díjakat, nem a Szervező hibájából eredő okok miatt.

A nyereményjáték szervezője
Russmedia Digital Kft.

 

1. Játékszabályzat

A Russmedia Digital Kft. (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) nyereményjátékot hirdet “Töltsd fel a CV-det és Nyerj” elnevezéssel a Russmedia Digital Kft.  által működtetett Cvonline.hu oldalon az oldalak felhasználói számára.

2. A játék időtartama és szervezési helyszíne

A nyereményjáték Magyarország egész területére vonatkozik, 2019. szeptember 11. 00:00 óra és október 31. 24:00 óra között. Sorsolás: 2019. november 4. 13 óra.

Sorsolás helyszíne: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

Eredményhirdetés a sorsolást követő 5 munkanapon belül.

3. Kik vehetnek részt a játékban?

A játékon azon Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik regisztráltak a Cvonline.hu weboldalon, és akikkel szemben nem áll fent a jelen szabályzatban megfogalmazott kizárási feltétel. A nyeremények sorsolásán csak azok vehetnek részt, akik szeptember 11. és október és 31. között

* Aktív felhasználói fiókkal rendelkeznek a Cvonline.hu oldalon.
* A nyereményjáték ideje alatt feltöltik önéletrajzukat az oldalra, és aktív státuszra állítják.
* Amennyiben rendelkeznek piszkozat önéletrajzzal, abban az esetben be kell fejezniük és aktiválni kell az önéletrajzot.
* Amennyiben rendelkeznek egy befejezett önéletrajzzal, de az nem aktív, aktiválni kell önéletrajzot.
* Amennyiben rendelkeznek aktív önéletrajzzal, azt frissíteni kell.
* El kell fogadniuk a nyereménykáték szabályzatát ezzel kifejezni részvételi szándákot.

A nyereményjátékban való részvételhez a következő helyeken és módokon lehet felölteni önéletrajzot:

* https://www.cvonline.hu/register/candidate/cv-creation
* https://www.cvonline.hu/register/candidate/cv-upload
* https://www.cvonline.hu/profile_candidate/account
* https://www.cvonline.hu/profile_candidate/myresumes
* A cvonline.hu oldalon található álláshirdetésekre való jelentkezés során az “önéletrajz feltöltése” menüpontban.

A résztvevők magyarországi tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkező természetes személyek. A nyereményjátékban részt vevő természetes személyek esetében az alsó korhatár a kampány kezdetéig, 2019. szeptember 11-ig betöltött 18. életév. A résztvevők által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonosító okmányokban szereplő adatokkal.

A játékban nem vehetnek részt a Russmedia Digital Kft. és a Russmedia Ingatlanhasznosító Kft. munkatársai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 §) pont).

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú részvételek helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére.

4. A játék menete

A szervező a résztvevő Játékosok közül a sorsolás napján (a random.org segítségével) sorsolás útján választja ki a nyertest.

A Dorko utalványok hetente kerülnek kisorsolásra minden héten hétfőn, az előző előtti hét szerda és az előző hét szerdáig tartó időszak játékosaiból.
A fődij a kampány zárása utáni hétfői napon, 2019. november 4-én 13 órakor kerül kisorsolásra.

5. Nyeremény

  • 8×15 000 HUF értékű Dorko vásárlási utalvány
  • 1 x E-twow Booster V Elektromos roller – 10,5AH akkumulátor – 500W Motor

A nyertest e-mailben értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

6. Nyertesek értesítése

A nyertest az általa megadott e-mail címen, a sorsolást követően 5 munkanapon belül értesítjük. A nyeremény átadására személyesen kerül sor a szervező irodájában (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.) a nyertessel előre egyeztetett időpontban legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül (jogvesztő határidő) jogosult.

A nyeremény visszautasítható, de másra át nem ruházható.

Amennyiben a nyertes nyereményét az előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyereményt elveszíti és a szervező haladéktalanul értesíti a tartaléknyertest.

Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertes nevét, fotóját a honlapon. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve és lakóhelyének közigazgatási megnevezése a nyereményjátékkal kapcsolatban nyilvánosságra kerüljön.

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt.

A nyereményjáték kommunikációs anyagain (hirdetés, banner stb.) látható képek csak illusztrációk.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó vagy járulékfizetési kötelezettség Szervezőt terheli, azonban a nyeremény átvételével kapcsolatos költségek (pl. utazási költség) a Nyertest terheli.

7. Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő adatai:

 

Név: Russmedia Digital Kft.
E-mail: adatvedelem@cvonline.hu, info@cvonline.hu
Telefon: 06/1 / 510-0800
Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
Cégjegyzékszám: 01-09-303395
Adószám: 11903079-2-41

 

Adatkezelés jogalapja: a résztvevők hozzájárulása, illetve a nyertes résztvevő adatainak megőrzése tekintetében jogi kötelezettség.

Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre: Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjáték célja, hogy ösztönözze és növelje a Russmedia Digital Kft. szolgáltatásait igénybe vevők számát azáltal, hogy a résztvevők, a játék feltételeinek megfelelően az önéletrajzuk feltöltésével a Russmedia Digital Kft. szolgáltatását (önéletrajz feltöltése) igénybe veszik.  A résztvevő a játékon való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy nevét és e-mail címét, valamint a játékra történő jelentkezés tényét, a részvételi feltételek igazolásához szükséges cselekmények időpontjait, a Szervező a játék lebonyolítása (résztvevők regisztrálása, sorsolás, nyertesek értesítése) céljából kezelje. A résztvevő továbbá – a nyeremény megnyerése esetére – hozzájárul a fényképének és lakóhelye közigazgatási szintű megnevezésének nyilvánosságra hozatalához (a Cvonline honlapján történő közzétételhez), a nyertes nyilvánosságra hozatala és a Cvonline népszerűsítése céljából. A nyertesek adatait (név és e-mail címet tartalmazó jegyzőkönyv) a szervező a nyereményjátékkal összefüggő adózási és számviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében is kezeli.

A nyertes által megadott adatok valódiságának és a nyertes személyazonosságának ellenőrzése céljából a szervező munkatársa a nyeremény átadásakor a nyertes személyazonosító okmányát ellenőrizheti. Az önéletrajz feltöltéssel kapcsolatos adatkezelési hozzájárulását a résztvevő a szolgáltatás igénybevételével együtt, a játéktól elkülönülten adja meg, egyúttal elfogadja a Russmedia Digital Kft.-nek a szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóját, ahol az önéletrajz feltöltésével kapcsolatos, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fontos információkat olvashat (https://www.cvonline.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/360/content.html).  A résztvevő a hozzájárulását visszavonhatja, ugyanakkora hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően a szervező által végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a szervező nem ismeri a résztvevő adatait, illetve a részvétel tényét a regisztrált felhasználóval kapcsolatban, így a hozzájárulását visszavonó résztvevő nem tud részt venni a játékban. Tájékoztatjuk, hogy az adatok szolgáltatása teljes mértékben önkéntes, ugyanakkor, ha az adatszolgáltatást elmulasztja, illetve ha személyes adatainak törlését a nyeremény átadását megelőzően kéri, a nyereményre nem tarthat igényt.

Az adatkezelés időtartama: A nem nyertes résztvevők személyes adatai a – nyereményjáték szervezése okán, mint a nyereményjátékban részt vevő személyek – a nyereményjáték lezárásától számított hat hónapig kerülnek megőrzésre, a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos bármely vitás kérdés eldöntése céljából. A nyertes résztvevők név és e-mail cím adatait tartalmazó jegyzőkönyv a jogszabály által előírt iratmegőrzési kötelezettség fennállásáig (a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében 8 évig) kerülnek megőrzésre.

Adatfeldolgozó: Randomness and Integrity Services Ltd. (RANDOM.ORG üzemeltetője) (Írország, D02 N767, Dublin 2. 8 Dawson Street) Adatfeldolgozás célja: sorsolás lebonyolításához szükséges alkalmazás biztosítása. A sorsolás automata szoftverrel kerül lebonyolításra, amely automatizált döntéshozatalt jelent a nyertes megállapítása szempontjából. A nyertes az említett szoftver segítségével véletlenszerűséget biztosító módon kerül kiválasztásra. Az alkalmazott logikával kapcsolatos információk a szolgáltató weboldalán elérhetők.

Résztvevők jogai az adatkezeléssel kapcsolatban: a résztvevőknek joguk van tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésével kapcsolatban, illetve kérhetik a személyes adataikhoz történő hozzáférést, azokról másolatot kérhetnek. A résztvevő kérheti a pontatlanul kezelt személyes adatai helyesbítését. A megadott személyes adatai törlését bármely résztvevő kérheti, azzal, hogy a jogszabályi előíráson alapuló, kötelező adatkezelés esetén a Szervező a törlésre irányuló kérésnek nem tud eleget tenni. Résztvevő kérheti az adatkezelés korlátozását. Résztvevő kérheti továbbá, hogy az adatkezelő az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére továbbítsa.

A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmeket a Szervező a következő e-mail címen fogadja: adatvedelem@russmedia.hu

Amennyiben a résztvevő adatainak jogellenes kezelését észleli, kérjük értesítse a szervezőt. Ettől függetlenül a résztvevő bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat.

A jogaival, az önéletrajz feltöltésével megvalósuló adatkezeléssel, valamint a Russmedia Digital Kft. általi adatkezeléssel kapcsolatos részletesebb tájékoztatót a https://www.cvonline.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/360/content.html oldalon olvashat.

8. Vis major

Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.

Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a nyereményjáték egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, a Szervezőt felmentik a kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.

Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a nyereményjáték részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.

A vis major esetet a www.cvonline.hu weboldalon kell megjeleníteni.

9. Nyereményjáték megszűnése

A jelen nyereményjáték megszűnhet, ha vis major eset áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén.

10. Egyéb rendelkezések

A szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertes nem lehet értesíteni a résztvevő e-mail címének megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet, vagy Facebook/Instagram üzenetet nem olvassa el, vagy nem kapja meg, stb.

A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és érvényesített Nyertesek nem kapják meg a Szervező által felajánlott díjakat, nem a Szervező hibájából eredő okok miatt.

A nyereményjáték szervezője
Russmedia Digital Kft.