“Munkahelyváltás okai kérdőív” nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzat

A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

1.1 A ”Munkahelyváltás okai kérdőív” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője és a játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Russmedia Digital Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49., adószám: 11903079-2-41) (a továbbiakban: ”szervezője és lebonyolítója”) látja el.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, továbbá saját e-mail címmel rendelkező magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1. válaszol az email formájában elküldött kérdőív kérdéseire,

2.1.2. a Kérdőív kitöltésével egyben (i) elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”) meghatározott valamennyi feltételt.

2.2. Egy Játékos egy Kérdőív beküldésére jogosult.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító dolgozói, és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, e-mail cím törlése, stb.) Szervezőt, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Kérdőívek, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Kérdőívek számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6. Szervező a nem valós adatokkal részt vevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

2.7. Szervező kizárólag azokat a válaszokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját e-mail címükön keresztül küldenek be a Játékba, továbbá amely Kérdőívek megfelelnek a 4.2. pontban foglaltaknak. Ha a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címmel vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A Kérdőív beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Kérdőíveket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10 A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Kérdőívek, amelyek (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) alkohol/kábítószer/cigaretta fogyasztására utalnak, (vi) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől „idegen” feliratot tartalmaznak, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy egyéb jogát, (xi) jogsértők. A Kérdőív tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Ha személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Kérdőívvel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékost a Játékból vagy a Rajongói oldalról kizárja.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2021. október 21-től november 7-ig tart.

A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS, NYERTES KÉRDŐÍVEK, NYEREMÉNYEK

4.1. A Játékosok feladata a következő:

(i) A Játékos töltse ki a maradéktalanul a kérdőívet.

(ii) A Játékos adja meg a kérdőív megfelelő szekciójában a saját, valós e-mail címét

Az a Játékos vehet részt a sorsoláson, aki legalább egy érvényes Kérdőívet beküld. A játék időtartamán kívül beküldött Kérdőívek nem kerülnek figyelembevételre a sorsolásnál.

4.2. A nyeremények a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján kerülnek kiosztásra.

Szervező a sorsoláson összesen 3 (három) db nyertes Kérdőívet sorsol ki.

A sorsolások időpontjai:

A játék sorsolása 2021 november 8-án, véletlenszerű gépi sorsolással történik. (https://www.random.org)

A sorsolás helyszíne: a Lebonyolító székhelye (cím: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.).

4.5. Nyeremény: A Játékban kisorsolásra kerülnek az alábbi nyeremények:

3 darab 5000 Ft értékű KFC kupon

4.6. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1. A Szervező a 4.5 pont (i) pontjában meghatározott nyeremények esetén a nyertes Játékosokat e-mail üzenetben (a továbbiakban: ”Értesítés”) értesíti. A nyertes Játékos a Nyeremény átvételének feltételeként köteles az értesítést legkésőbb 3 munkanapon belül visszaigazolni az e-mail üzenetben és a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, életkor, e-mail cím, telefonszám) pontosan megadni. A Lebonyolító a visszaigazolást követően 3 munkanapon belül tisztázza a nyertes Játékossal a Nyeremény átvételének pontos menetét. Ha a nyertes a fenti határidőn belül az értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Kérdőíve kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.

5.2. A Nyereményt a nyertes, illetve a tartaléknyertes Játékos által megadott címre juttatja el a Szervező nevében a Lebonyolító a visszaigazolást követő 1 héten belül. A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a Kérdőívet, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Kérdőívén, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Kérdőívet beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A Kérdőívek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.3. A Szervező, a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com illetve www.google.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Ha a Játékos a Kérdőív beküldése (kitöltés) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősség kizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

Budapest, 2021. október 20.