1. Játékszabályzat

A Russmedia Digital Kft. (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) nyereményjátékot indít a www.cvonline.hu oldalon az egy évnél nem régebben regisztrált felhasználói között. Az előzetesen, random módon szűrt felhasználók e-mailben egy igényfelmérő kérdőívet kapnak, melynek kitöltésével, és jelen szabályzat elfogadásával vehetnek részt a nyereményjátékban.

2. A játék időtartama és szervezési helyszíne

A nyereményjáték Magyarország egész területére vonatkozik, 2019. január 30. 08:00 óra és február 1. 12:00 óra között. Sorsolás: 2019. február 4. 15 óra.

Sorsolás helyszíne: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

Eredményhirdetés a sorsolást követő 5 munkanapon belül.

3. Kik vehetnek részt a játékban?

A játékon csak Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt. A nyeremények sorsolásán csak azok vehetnek részt, akik 2019. január 30. és február 1. 12 óra között kitöltik az Álláskeresési szokások című kérdőívet, azt visszaküldik részünkre és elfogadják a játékszabályzatot, valamint megadják részünkre e-mail címüket.

A résztvevők magyar állampolgársággal vagy magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személyek. A nyereményjátékban részt vevő természetes személyek esetében az alsó korhatár a kampány kezdetéig, 2019. január 30-ig betöltött 18. életév. A résztvevők által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonossági igazolványban szereplő adatokkal.

A játékban nem vehetnek részt a Russmedia Digital Kft. és a Russmedia Ingatlanhasznosító Kft. munkatársai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 §) pont).

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú részvételek helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére.

4. A játék menete

A szervező a résztvevő Játékosok közül a sorsolás napján (a random.org segítségével) sorsolás útján választja ki a nyertest.

5. Nyeremény

Nyeremény: 3 db páros Cinema City mozijegy.

A nyertest e-mailben értesítjük, a sikeres kapcsolatfelvételt követően a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

6. Nyertesek értesítése

A nyertest a sorsolást követően 5 munkanapon belül értesítjük. A nyeremény átadására személyesen kerül sor a szervező irodájában (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.) a nyertessel előre egyeztetett időpontban legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül (jogvesztő határidő) jogosult.

A nyeremény visszautasítható, de másra át nem ruházható.

Amennyiben a nyertes nyereményét az előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyereményt elveszíti és a szervező haladéktalanul értesíti a tartaléknyertest.

Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertes nevét a honlapon. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve a nyereményjátékkal kapcsolatban nyilvánosságra kerüljön.

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt.

A nyereményjáték kommunikációs anyagain (hirdetés, banner stb.) látható képek csak illusztrációk.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó vagy járulékfizetési kötelezettség Szervezőt terheli, azonban a nyeremény átvételével kapcsolatos költségek (pl. utazási költség) a Nyertest terheli.

7. Adatvédelmi szabályok

A jelen játékszabályzatban foglaltak elfogadásával a Játékos kifejezetten hozzájárul, hogy személyes adatait a Russmedia Digital Kft., valamint annak kapcsolt vállalkozásai a játék lebonyolítása, állásajánlatok továbbítása, piackutatás és közvetlen üzletszerzés, valamint reklám céljából megkeresse, személyes adatait kezeljék, tárolják és azokat ellenszolgáltatás nélkül saját marketingtevékenységük céljából felhasználhassák.

A Játékos a személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet információt a Szervezőtől, továbbá kérheti azok helyesbítését vagy törlését is az info@cvonline.hu vagy az adatkezelés@russmedia.hu e-mail címen.
Amennyiben valamely Játékos a játék időtartama alatt visszavonja az adatainak kezeléséhez való hozzájárulását, illetve kéri az adatai törlését a nyereménysorsoláson nem vesz részt.

A Játékos a jelen szabályzatban foglalt feltételeket valamint a Russmedia Digital Kft. adatvédelmi nyilatkozatát elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti.

8. Vis major

Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.

Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a nyereményjáték egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, a Szervezőt felmentik a kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.

Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a nyereményjáték részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.

A vis major esetet a www.cvonline.hu weboldalon kell megjeleníteni.

9. Nyereményjáték megszűnése

A jelen nyereményjáték megszűnhet, ha vis major eset áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén.

10. Egyéb rendelkezések

A szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertes nem lehet értesíteni a résztvevő e-mail címének megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet, vagy Facebook/Instagram üzenetet nem olvassa el, vagy nem kapja meg, stb.

A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és érvényesített Nyertesek nem kapják meg a Szervező által felajánlott díjakat, nem a Szervező hibájából eredő okok miatt.

A nyereményjáték szervezője
Russmedia Digital Kft.